Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


** คำมั่นสัญญา **

*************************************************************************************************

นโยบายคุณภาพ อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม

(ISO 9001:2015, ISO14001:2015, ISO22716:2007, ISO 45001 : 2018,GMP ASEAN Cosmetic)

บริษัท เอชบีซี โพรดักซ์ อินดัสตรี้ส์ จำกัด เป็นองค์กรที่ดำเนินธุรกิจด้านการผลิตเครื่องสำอางระงับกลิ่นกาย มีความมุ่งมั่นที่จะนำมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ (ISO 9001 : 2015), ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001 : 2015), ระบบการจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัย (ISO 45001 : 2018), ระบบ Cosmetic Good Manufacturing Practice (ISO 22716 : 2007) และ GMP ASEAN Cosmetic มาประยุกต์ใช้และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง โดย “บริษัทมุ่งมั่นที่จะดำเนินการผลิต ด้วยกระบวนการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพและปลอดภัย ตอบสนองต่อความพึงพอใจของลูกค้า โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย  รวมถึงการบริหารจัดการดูแลสภาพการทำงานที่ปลอดภัยแก่พนักงาน และดูแล รักษาสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากลอย่างมีประสิทธิภาพ มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแก่สังคม ชุมชน โดยยึดหลักความยังยืนด้านเศรษกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม และมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง”
                เพื่อให้การบริหารคุณภาพ การจัดการอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม มีเป้าหมายที่ชัดเจนและบรรลุเป้าหมาย บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายคุณภาพ อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานดังนี้


  1. มุ่งเน้นการทำงาน ที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เพื่อลด ความผิดพลาด และความสูญเสีย ในทุก กระบวนการให้มากที่สุด
  2. ปฏิบัติตามข้อกำหนดของลูกค้าด้านคุณภาพและการส่งมอบ ตลอดจนปรับปรุงความพึงพอใจ ของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
  3. มีการดำเนินงานกับคู่ค้าด้วยความยุติธรรม และซื่อสัตย์ ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้า เพื่อให้มั่นใจว่าวัตถุดิบและอุปกรณ์ที่สั่งซื้อมีคุณภาพตามที่กำหนด และเพียงพอ
  4. มั่นใจว่าพนักงานได้รับการฝึกอบรมอย่างเพียงพอ เหมาะสมและต่อเนื่อง เข้าใจในระบบมาตรฐานการปฏิบัติงาน ตระหนักถึงอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม
  5. ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย อย่างโปร่งใสและเท่าเทียม คำนึงถึงหลักอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
  6. วิเคราะห์และประเมินผล เพื่อการพัฒนา ปรับปรุงการบริหาร ให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง สอดคล้อง ไปในทิศทางเดียวกัน
  7. มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติให้สอดคล้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อกำหนด และพันธะสัญญาที่เกี่ยวข้อง
  8. ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าให้เกิดประโยชน์สูงสุด และไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
  9. ปรับปรุงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการป้องกันมลพิษ จากกระบวนการผลิต ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อชุมชน และสิ่งแวดล้อม พร้อมกับกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายเพื่อให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรน้อยที่สุด
  10. ป้องกันการบาดเจ็บและเจ็บป่วยที่อาจเกิดขึ้นกับพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียอันเนื่องมาจากการดำเนินธุรกิจ โดยนำผลการชี้บ่งอันตรายและประเมินความเสี่ยงมาพิจารณากำหนดมาตรการลดหรือควบคุมความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

บริษัทฯ มีความคาดหวังให้พนักงานทุกระดับ รวมถึง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ร่วมกันทำความเข้าใจ นำไปปฏิบัติ อย่างจริงจังและต่อเนื่อง


ประกาศ ณ วันที่ 03 มกราคม 2563


-------------------------------------------------------------------------

 


ISO14001:2015

ISO 9001:2015

ISO 45001:2018

ISO22716(GMP COSMETIC)

GMP ASEAN Cosmetic)

อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่3

Thailand Trust Mark

 
   
 

@2014 HBC Products Industrie Ltd.
182 Santhonburi Road, Bang-Wha, Pasicharoen Bangkok 10160
Tel : (662)802-1281-2 Fax : (662)802-2214
Email : info@deothai.com

Line ID : crystalfresh
facebook.com/CrystalFresh.HBC
twitter.com/CrystalFresh1