Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


** คำมั่นสัญญา **

*************************************************************************************************

นโยบายคุณภาพ อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม

(ISO 9001:2015, ISO14001:2015, ISO22716:2007, OHSAS 18001:2007)

บริษัท เอชบีซี โพรดักซ์ อินดัสตรี้ส์ จำกัด เป็นองค์กรที่ดำเนินธุรกิจด้านการผลิตเครื่องสำอางระงับกลิ่นกาย มีความมุ่งมั่นที่จะนำมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ (ISO 9001:2015), ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001:2015), ระบบ Cosmetics Good Manufacturing Practices (ISO 22716:2007) , ระบบการจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัย (OHSAS 18001:2007) มาประยุกต์ใช้และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง โดย

“บริษัทมุ่งมั่นที่จะดำเนินการผลิต ด้วยกระบวนการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพและปลอดภัย ตอบสนองต่อความพึงพอใจของลูกค้า โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงการบริหารจัดการดูแลสภาพการทางานที่ปลอดภัยแก่พนักงาน และดูแล รักษาสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากลอย่างมีประสิทธิภาพ มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแก่สังคม ชุมชน โดยยึดหลักความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม และมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง”

เพื่อให้การบริหารคุณภาพ การจัดการอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม มีเป้าหมายที่ชัดเจนและบรรลุเป้าหมาย บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายคุณภาพ อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน ดังนี้


1. มุ่งเน้นการทำงาน ที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เพื่อลด ความผิดพลาด และความสูญเสีย ในทุก กระบวนการให้มากที่สุด
2. ปฏิบัติตามข้อกำหนดของลูกค้าด้านคุณภาพและการส่งมอบ ตลอดจนปรับปรุงความ พึงพอใจของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
3. มีการดำเนินงานกับคู่ค้าด้วยความยุติธรรม และซื่อสัตย์ ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้า เพื่อให้มั่นใจว่าวัตถุดิบและอุปกรณ์ที่สั่งซื้อมีคุณภาพตามที่กำหนด และเพียงพอ
4. มั่นใจว่าพนักงานได้รับการฝึกอบรมอย่างเพียงพอ เหมาะสมและต่อเนื่อง เข้าใจในระบบมาตรฐานการปฏิบัติงาน ตระหนักถึงอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม
5. ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อย่างโปร่งใสและเท่าเทียม คำนึงถึงหลักอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
6. วิเคราะห์และประเมินผล เพื่อการพัฒนา ปรับปรุงการบริหารงาน ให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง สอดคล้อง ไปในทิศทางเดียวกัน
7. มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติให้สอดคล้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อกำหนด และพันธะสัญญาที่เกี่ยวข้อง
8. ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าให้เกิดประโยชน์สูงสุด และไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
9. ปรับปรุงระบบการจัดสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการป้องกันมลพิษ จากกระบวนการผลิต ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อชุมชน และสิ่งแวดล้อม พร้อมกับกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายเพื่อให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และทรัพยำากรน้อยที่สุด
10. ป้องกันการบาดเจ็บและเจ็บป่วยที่อาจเกิดขึ้นกับพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียอันเนื่องมาจากการดำเนินธุรกิจ โดยนำผลการชี้บ่งอันตรายและประเมินความเสี่ยงมาพิจารณากำหนดมาตรการลดหรือควบคุมความเสี่ยงอย่างเหมาะสม
บริษัทฯมีความคาดหวังให้พนักงานทุกระดับ รวมถึง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ร่วมกันทำความเข้าใจ นำไปปฏิบัติ อย่างจริงจัง และต่อเนื่อง


ประกาศ ณ วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2560


-------------------------------------------------------------------------

 


ISO14001:2004

ISO 9001:2008

OHSAS18001

ISO22716(GMP COSMETIC)

SA8000

อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่3

 
   
 

@2014 HBC Products Industrie Ltd.
182 Santhonburi Road, Bang-Wha, Pasicharoen Bangkok 10160
Tel : (662)802-1281-2 Fax : (662)802-2214
Email : info@deothai.com

Line ID : crystalfresh
facebook.com/CrystalFresh.HBC
twitter.com/CrystalFresh1