** คำมั่นสัญญา **

*************************************************************************************************

นโยบายอนุรักษ์การได้ยิน

        บริษัท เอชบีซี โพรดักซ์ อินดัสตรี้ส์  จำกัด มีความมุ่งมั่น และตั้งปณิธานที่จะเป็นผู้นำในการผลิตเครื่องสำอางที่มีคุณภาพ ความปลอดภัย รักษาสิ่งแวดล้อม และใส่ใจความปลอดภัยของพนักงาน เพราะพนักงานทุกคน คือทรัพยากรที่สำคัญที่สุดในการดำเนินกิจการของบริษัท
                โครงการอนุรักษ์การได้ยินเป็นหนึ่งในโครงการป้องกัน  และดูแลความปลอดภัยในการทำงาน  ในพื้นที่ที่มีระดับเสียงดังเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานแปดชั่วโมง  เกิน  85 db(A) ซึ่งจะทำให้พนักงานที่ทำงาน  ในพื้นที่ดังกล่าวสูญเสียการได้ยิน  ดังนั้นบริษัทจะทำการลดความเสี่ยงโดยการปฏิบัติ ดังนี้


1.ทำการปรับปรุง  ควบคุมแหล่งกำเนิดเสียงให้มีระดับเสียงตลอดระยะวลาการทำงาน  น้อยกว่า 85 dB(A) หากไม่สามารถดำเนินการได้  จะทำการควบคุมระดับเสียงให้ลดลงมากที่สุด
2. ตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานแปดชั่วโมง เพื่อประเมินพื้นที่ปฏิบัติการที่ต้องเข้าร่วมดำเนินกิจกรรมโครงการอนุรักษ์การได้ยิน
3.เฝ้าระวังการปฏิบัติงานของพนักงานที่ทำงานพื้นที่มีระดับเสียงดังเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานแปดชั่วโมงเกิน 85 dB(A) ไม่ให้มีการสูญเสียการได้ยิน
4. ประชาสัมพันธ์ให้พนักงานทราบถึงพื้นที่ที่มีความเสี่ยง และให้ความรู้ในเรื่องอันตรายจากเสียงดังและการป้องกันตัว  เพื่อเพิ่มความตระหนัก และการดูแลป้องกันของพนักงานกลุ่มเสี่ยง
5. จัดอุปกรณ์ลดระดับเสียงดังที่เหมาะสมให้กับพนักงาน  และส่งเสริมให้ใช้งานอย่างถูกต้อง พร้อมอบรมให้ความรู้ในการใช้งาน  และดูแลรักษาอุปกรณ์ลดระดับเสียงให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6. ตรวจสมรรถภาพการ ได้ยินของพนักงานกลุ่มเสี่ยงเพื่อวิเคราะห์แนวโน้มการสูญเสียการได้ยิน และนำไปใช้ในการเลือกวิธีการป้องกัน  และการแก้ไขที่เหมาะสม ถูกต้อง


                ทั้งนี้พนักงานทุกคนที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ทีมีระดับเสียงดังเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานแปดชั่วโมงตั้งแต่ 85 dB(A) ขึ้นไป ต้องเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์การได้ยิน และปฏิบัติตัวด้วยจิตสำนึกความปลอดภัยในการป้องกันอันตรายจากเสียงดัง และลดความเสี่ยงในการสูญเสียการได้ยิน


-------------------------------------------------------------------------

 


ISO14001:2004

ISO 9001:2008

OHSAS18001

ISO22716(GMP COSMETIC)

SA8000

อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่3