** คำมั่นสัญญา **

*************************************************************************************************

วิสัยทัศน์


       “บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะดำเนินการผลิต ด้วยกระบวนการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพและปลอดภัย ตอบสนองต่อความพึงพอใจของลูกค้า โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงการบริหารจัดการดูแลสภาพการทางานที่ปลอดภัยแก่พนักงาน และดูแล รักษาสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากลอย่างมีประสิทธิภาพ มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแก่สังคม ชุมชน โดยยึดหลักความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม และมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง”


-------------------------------------------------------------------------


ISO14001:2004

ISO 9001:2008

OHSAS18001

ISO22716(GMP COSMETIC)

SA8000

อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่3